Bình Phước tạm dừng 6 dự án “xóa rừng tự nhiên”

ThienNhien.Net – Bình Phước đang có 6 dự án chuyển đổi đất rừng sang mục đích khác phải tạm dừng thực hiện, sau chỉ đạo “đóng cửa rừng tự nhiên”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang có 6 dự án chuyển đổi đất rừng sang mục đích khác (với tổng diện tích 653ha) phải tạm dừng thực hiện, sau chỉ đạo “đóng cửa rừng tự nhiên” của Thủ tướng Chính phủ.

Trong số 6 dự án phải tạm dừng, có 4 dự án thuộc diện chuyển đổi rừng sang trồng cao su, trồng rừng kết hợp chăn nuôi.

Dự án khai phá đất rừng trồng cao su ở tiểu khu 219 Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết đã tạm dừng
Dự án khai phá đất rừng trồng cao su ở tiểu khu 219 Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết đã tạm dừng

Cụ thể, dự án trồng cao su ở Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết (phục vụ Khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy miền) còn 268ha; 2 dự án trồng cao su của Công ty Cao su Phước Long còn 101ha; dự án của Công ty Cao su Sông Bé trồng rừng kết hợp chăn nuôi còn 224ha, cùng 2 dự án cấp đất cho đồng bào dân tộc với khoảng 80ha.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Phước đã cho tạm dừng tất cả các dự án này để rà soát, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có hướng xử lý.

 Một cây lớn bị cưa hạ trước khi có lệnh tạm ngừng dự án chuyển rừng trồng cao su ở Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết
Một cây lớn bị cưa hạ trước khi có lệnh tạm ngừng dự án chuyển rừng trồng cao su ở Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết

Tuy nhiên, 2 dự án cấp đất cho đồng bào dân tộc thiểu số với yêu cầu bức thiết đang được xem xét để cho tiếp tục thực hiện.

Ông Trần Văn Lộc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước cho biết: “Thứ nhất là dự án ở huyện Đồng Phú khoảng gần 30ha. Thứ hai là dự án của huyện Bù Gia Mập cấp đất cho dân còn khoảng 50ha đang thực hiện. Do tính bức thiết, chúng tôi sẽ có báo cáo tổng hợp để kiến nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp thẩm quyền cho phép triển khai các dự án này”.