Bất chấp lệnh của Thủ tướng, lâm tặc tàn sát rừng phòng hộ Bến Hải

Nguồn: Lao Động TV