World Vision tuyển Quản lý ADP

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) hiện đang tuyển 02 Quản lý ADP làm việc tại huyện Như XuânNhư Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước 25/02/2016.