Chương trình học bổng thạc sỹ từ AIT

Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT) giới thiệu chương trình học bổng thạc sỹ Phát triển và thực thi chính sách.

Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi tới dpp@graduateinstitute.ch trước 15/03/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.