Khó khăn do thiên tai được giảm thuế

ThienNhien.Net – Đây là một trong những nội dung mới tại dự thảo thông tư hướng dẫn nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Dự thảo quy định, người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ sẽ được giảm thuế. Mức giảm được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn gây ra nhưng không vượt quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có). Thủ tục, hồ sơ giảm thuế được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.