Khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc ký Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN.

Theo đó, Chính phủ đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư về khung pháp lý cơ chế một cửa ASEAN và ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thay mặt Chính phủ ký Nghị định thư trên.

Năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính các nước ASEAN đại diện cho Chính phủ các nước đã ký kết Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN nhằm cụ thể hóa Hiệp định về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN, thông qua các hướng dẫn về kỹ thuật và kế hoạch hành động để triển khai cơ chế một cửa ASEAN.

Theo Hiệp định về xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế này là một môi trường trong đó các Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) hoạt động và kết nối với nhau. NSW là một hệ thống cho phép xuất trình dữ liệu và thông tin một lần; xử lý thông tin và dữ liệu một lần và đồng thời; và ra quyết định một lần cho việc giải phóng và thông quan hàng hoá. Việc ra quyết định một lần được hiểu rằng cơ quan hải quan là một cơ quan ra quyết định duy nhất đối với việc giải phóng hàng hoá trên cơ sở quyết định của các bộ ngành chức năng được kịp thời gửi tới hải quan.

Như vậy, ASW sẽ là một môi trường kết nối bảo mật. Nhưng thay vì kết nối thương nhân, cộng đồng vận tải với các cơ quan Chính phủ như NSW tại từng quốc gia, ASW sẽ kết nối tất cả các hệ thống NSW của các nước thành viên. Theo đó, thông tin về thương nhân, đơn vị vận tải, hàng hóa, tình trạng quản lý của các cơ quan Chính phủ sẽ dễ dàng được chia sẻ, tham khảo, đối chiếu tại tất cả các nước thành viên.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, về thực hiện NSW, từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2015, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành tổ chức kết nối NSW đối với 6 Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường.

Đến cuối tháng 8, Bộ Tài chính đã phối hợp với 3 Bộ: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản hoàn tất giải pháp kỹ thuật và các vấn đề pháp lý để có thể kết nối 3 Bộ này vào NSW vào tháng 9/2015.

Liên quan đến ASW, Bộ Tài chính đã đẩy nhanh việc triển khai các giải pháp kỹ thuật và có thông báo chính thức với Ban Thư ký ASEAN về việc Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để kết nối về kỹ thuật với 4 nước thành viên ASEAN (đã sẵn sàng về kỹ thuật) gồm: Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan trong khuôn khổ thực hiện thí điểm ASW hướng tới thực hiện chính thức vào cuối năm 2015.