Văn phòng REDD+ Việt Nam tuyển 4 vị trí

Văn phòng REDD+ Việt Nam tuyển 4 vị trí:

01 Chuyên gia trong nước hỗ trợ tiến trình xây dựng năng lực cho Văn phòng REDD+ Việt Nam.

01 Cán bộ đầu mối hỗ trợ Văn phòng REDD+ tại Việt Nam và Ban chỉ đạo REDD+ quốc gia hướng dẫn triển khai NRAP tham gia đàm phán quốc tế về REDD+.

01 Cán bộ đầu mối về Hệ thống chia sẻ lợi ích (BDS) cho Văn phòng REDD+ tại Việt Nam.

01 Cán bộ đầu mối về Hệ thống theo dõi rừng quốc gia (NFMS), đo đạc, báo cáo, kiểmchứng (MRV) cho Văn phòng REDD+ tại Việt Nam.