PARAFF kêu gọi đề xuất dự án

Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của Người dân và Trách nhiệm Giải trình (PARAFF) kêu gọi các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận Việt Nam (NGOs) nộp đề xuất dự án nhằm tăng cường sự tham gia của NGOs vào quá trình xây dựng luật pháp và chính sách ở cấp trung ương và địa phương, cũng như giám sát việc thực hiện luật và chính sách.

1. Tổ chức thuộc diện nhận tài trợ:

Bao gồm các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, tổ chức quần chúng, tổ chức chính trị xã hội, hội nghề nghiệp, nhóm cộng đồng, gọi chung là các tổ chức xã hội. Các tổ chức nộp đề xuất Dự án nhỏ cần đáp ứng một số tiêu chí tối thiểu sau đây:

  • Được thành lập vì mục đích phi lợi nhuận.
  • Là tổ chức phi chính phủ và phi quốc tế.
  • Được đăng ký chính thức với cơ quan có thẩm quyền Việt Nam từ hơn 1 năm trở lên.
  • Có các quy định mang tính pháp lý về cách hoạt động của tổ chức.
  • Có tài khoản ngân hàng dưới sự điều hành của 2 người ký trở lên.
  • Nhận được sự ủng hộ của cơ quan và/hoặc đại biểu dân cử mà cũng chính là đối tác trong quá trình thực hiện dự án ở cấp trung ương và/hoặc địa phương.

2. Các hình thức tài trợ:

Tổ chức nộp đề xuất có thể lập dự án nhỏ với kinh phí xin tài trợ dưới 800 triệu cho mỗi dự án trong thời gian tối đa 09 tháng, với điều kiện là hợp đồng tài trợ được ký kết và dự án được triển khai trước cuối tháng 11 năm 2014. Các dự án phải hoàn thành chậm nhất trong ngày 31 tháng 08 năm 2015.

3. Hạn nộp đề xuất dự án xin tài trợ: 17h00 ngày 29/08/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.