Phê duyệt danh mục Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái là cơ quan chủ quản Dự án.

Mục tiêu chính của Dự án là cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, điều kiện vệ sinh môi trường và nâng cao mức sống cho người dân nhằm phát triển kinh tế-xã hội bền vững tại các thành phố, thị xã thuộc 7 tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái.

Bên cạnh đó, tăng cường năng lực cấp Trung ương để hoạch định và phát triển các chính sách, chương trình phát triển đô thị quốc gia, xây dựng chiến lược triển khai phương pháp tiếp cận Chương trình trả theo kết quả trên toàn quốc; và nâng cao năng lực lập quy hoạch, kế hoạch, quản lý đô thị cho chính quyền các địa phương.

Tổng mức đầu tư của Dự án 301,856 triệu USD, trong đó, vốn vay Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc WB là 250 triệu USD; vốn đối ứng phía Việt Nam là 51,856 triệu USD, được bố trí từ ngân sách của 7 tỉnh nói trên và Bộ Xây dựng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiến nghị cụ thể cơ chế tài chính trong nước của Dự án theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi đàm phán với WB.

Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm điều phối chung, hỗ trợ các địa phương triển khai Dự án. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái và Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm Dự án được WB phê duyệt trong tháng 6 năm 2014.