Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại 2 địa phương

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, với 210.155 ha diện tích đất tự nhiên, đến năm 2020, TP Hồ Chí Minh có 82.022 ha đất nông nghiệp, trong đó 3.000 ha đất trồng lúa, 18.463 ha đất trồng cây lâu năm, 35.156 ha đất rừng phòng hộ; 2.149 ha đất rừng sản xuất, 10.702 ha đất nuôi truồng thủy sản…

Đến 2020, TP. Hồ Chí Minh có 127.933 ha đất phi nông nghiệp, chiếm 60,9% tổng diện tích tự nhiên của Thành phố. Trong đất phi nông nghiệp, nhiều nhất là đất phát triển hạ tầng với 32.677 ha, sau đó là đất ở tại đô thị 24.690 ha, đất khu công nghiệp 6.601 ha.

TP. Hồ Chí Minh cũng có diện tích đất đô thị lớn 67.101 ha, đất khu bảo tồn 35.000 ha.

Trong giai đoạn 2011-2015, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 36.454 ha.

Đối với Tiền Giang, theo Quy hoạch, đến năm 2020 diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 251.215 ha; trong đó đất nông nghiệp chiếm 69,74%, tương đương 175.209 ha; đất phi nông nghiệp chiếm 29,18%, tương đương 73.308 ha. Cả thời kỳ 2011-2020, Tiền Giang sẽ có 22.882 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Chính phủ yêu cầu UBND 2 địa phương trên tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được Chính phủ phê duyệt; tập trung chỉ đạo UBND cấp huyện triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để cụ thể hoá quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố sau khi được xét duyệt; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Đồng thời, phải quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng…