Hơn 100 tỷ đồng bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

ThienNhien.Net – Từ nay đến 2020, tỉnh Đắk Nông đầu tư hơn 100 tỷ đồng để thực hiện các pháp bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh, từ nguồn vốn ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương, vốn đầu tư của doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn lưu vực và sự hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Tỉnh Đắk Nông sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ môi trường thượng nguồn sông Đồng Nai như: tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên toàn lưu vực. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai cũng sẽ được thành lập và đưa vào hoạt động với tiêu chí gọn, nhẹ, hiệu lực và hiệu quả.

Song song với các hoạt động trên, tỉnh cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng dân cư vào việc bảo vệ môi trường; tiến hành đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng thời có cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích để huy động, thu hút đầu tư có hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp hoạt động phải tự bỏ vốn để thực hiện các công trình xử lý chất thải trước khi xả, thải vào môi trường hoặc xử lý ô nhiễm do cơ sở mình gây ra theo đúng quy định của pháp luật.

Tỉnh phấn đấu hoàn thành xử lý triệt để trên 95% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và ngăn chặn có hiệu quả mức độ gia tăng ô nhiễm tại địa bàn các huyện của tỉnh thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; ít nhất 70% khu đô thị và 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường; trên 95% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và 100% chất thải nguy hại được xử lý.

Mô hình xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường của các huyện trên địa bàn tỉnh thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai cũng sẽ được hoàn chỉnh theo hướng nâng tỷ lệ che phủ rừng tự nhiên, khôi phục cơ bản rừng đầu nguồn đã bị suy thoái, phòng ngừa suy thoái chất lượng, trữ lượng nước, bảo vệ môi trường sinh thái khu vực thượng nguồn lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh…