83 tỷ đồng cho công tác đo đạc, cắm mốc giới đất nông, lâm trường

ThienNhien.Net – Là kinh phí vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6925/QĐ-UBND cho phép chuẩn bị đầu tư Dự án đo đạc hiện trạng và cắm mốc ranh giới sử dụng đất cho các nông, lâm trường, trạm trại và đất rừng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Tài nguyên – Môi trường tiến hành đo đạc, hoàn thiện các bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000 và 1/5.000 và xác định ranh giới, triển khai thực hiện cắm mốc, lập hồ sơ ranh giới. Trong quá trình khảo sát, lập dự án, số liệu có biến động lớn so với dự kiến, Sở Tài nguyên – Môi trường báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi phê duyệt dự án.

Với diện tích đất 4.682ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cứ các quy định hiện hành về quản lý hồ sơ địa chính, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đề xuất phương án xử lý giảm trừ ra khỏi dự án, bảo đảm không thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố…