Hoàn thiện Đề án Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp xóa đói giảm nghèo

ThienNhien.Net – Ngày 11/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp xóa đói, giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đến năm 2020”.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, việc hoàn thiện Đề án cần làm rõ các mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn từ việc phát triển du lịch cộng đồng.

Đồng thời nghiên cứu bổ sung giải pháp về quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng trên phạm vi cả nước làm căn cứ để lập dự án đầu tư theo quy hoạch.

Về giải pháp phát triển nguồn nhân lực và giải pháp về tài chính, Phó Thủ tướng đề nghị cần nghiên cứu, hoàn thiện cho sát hơn với việc phát triển du lịch cộng đồng.

Đề án cũng cần làm rõ trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc cân đối phân bổ ngân sách nhà nước cũng nhu trách nhiệm của UBND các địa phương đối với nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động trong Đề án.