Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2012 triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Trung ương và địa phương đã thu được 1.172 tỷ đồng, góp phần quan trọng thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, cải thiện đời sống của người làm nghề rừng.

Tuy vậy, việc thực hiện ở một số địa phương còn những mặt hạn chế như: Tiến độ triển khai chậm; việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng và người nhận khoán bảo vệ rừng kéo dài và đạt tỷ lệ thấp.

Nhằm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng hiệu quả hơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh có nguồn thu dịch vụ môi trường rừng chưa thành lập Quỹ thì khẩn trương thực hiện trước ngày 1/9/2013; lập và ký kết hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng chậm nhất trước ngày 1/10/2013.

Đồng thời, giải quyết, bố trí nguồn ngân sách địa phương, cân đối các nguồn vốn thông qua các chương trình, dự án và huy động các nguồn kinh phí khác để thực hiện, hoàn thành công tác rà soát, xác định diện tích rừng đến từng chủ rừng phục vụ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trước quý IV/2013.

Đối với những tỉnh đã có nguồn thu dịch vụ môi trường rừng năm 2011 và 2012, sớm phê duyệt kế hoạch thu, chi làm cơ sơ để giải ngân, chi trả kịp thời đến từng chủ rừng, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán bảo vệ rừng.