Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Yên Bái

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Yên Bái quyết định chuyển mục đích sử dụng 31 ha đất trồng lúa và 17,64 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 12 dự án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo thực hiện việc sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hướng dẫn các địa phương thực hiện.