ĐSQ Phần Lan tuyển tư vấn

ĐSQ Phần Lan tại Hà Nội hiện đang tìm 01 tư vấn Việt Nam có kinh nghiệm trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, nông nghiệp, PTNT (hoặc các lĩnh vực liên quan) để tiến hành đánh giá giữa kỳ dự án: ‘Tăng cường khả năng thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp ở vùng cát của tỉnh Quảng Trị’.

Thời gian đánh giá chính thức tại thực địa bắt đầu từ ngày 10/6/2013 hoặc có thể sớm hơn.

Các cá nhân quan tâm xin gửi hồ sơ bao gồm 1) Sơ yếu lý lịch tóm tắt, 2) Đề xuất trong đó có ghi rõ phương pháp đánh giá sẽ áp dụng và dự kiến ngân sách. Hồ sơ gửi về ĐSQ Phần Lan chậm nhất theo địa chỉ email huong.lethithu@formin.fi và cc địa chỉ hien@ccihp.org

Hạn nộp hồ sơ: 17:00 giờ ngày 3/6/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây