KCN Suối Dầu: Mỗi ngày phát sinh 3 tấn chất thải rắn

ThienNhien.Net – Theo Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu, mỗi ngày, số lượng chất thải rắn phát sinh trong khu công nghiệp là 3 tấn. Lượng chất thải rắn này được Công ty tổ chức thu gom, vận chuyển đến bãi rác Cam An Nam (Cam Lâm, Khánh Hòa) để xử lý theo quy định.

Lượng chất thải rắn phát sinh từ khu công nghiệp được phân loại chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại, được thu gom, quản lý theo quy định. Chất thải rắn công nghiệp phần lớn được tái sử dụng, phần không có khả năng tái chế được Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu thu gom, xử lý chung với rác sinh hoạt.

Chất thải nguy hại phát sinh từ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Suối Dầu chủ yếu là dầu thải, giẻ lau nhiễm dầu, bóng điện hỏng…; chất thải nguy hại phần lớn được doanh nghiệp đăng ký thủ tục chủ nguồn thải và thực hiện công tác thu gom, phân loại, lưu giữ tại kho riêng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc xử lý chất thải nguy hại còn gặp nhiều vướng mắc do nguồn phát sinh phân tán và nhỏ lẻ, trong khi dịch vụ xử lý chất thải nguy hại không sẵn có tại địa bàn tỉnh mà phải vận chuyển đi địa phương khác.