Thư mời viết bài tham gia Hội thảo Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ IV

Hội Đánh giá tác động Môi trường Việt Nam (VAFEIA) phối hợp với Hội Đánh giá tác động Môi trường Hàn Quốc (KSEIA) tổ chức “Hội thảo trao đổi kinh nghiệm và kết quả về việc thực hiện ĐMC và ĐTM ở Hàn Quốc và Việt Nam lần thứ IV”.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Hội viên Hội Đánh giá tác động môi trường Việt Nam và các Quý vị quan tâm tham gia Hội thảo và viết bài (trình bày trong Hội thảo hoặc đăng trong kỷ yếu) cụ thể như sau: 

1. Thời gian tổ chức Hội thảo: 01 ngày vào tuần thứ 2 hoặc 3 của tháng 8 năm 2013 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)
2. Địa điểm tổ chức Hội thảo: Hà Nội 
3. Nội dung bài viết:
Các bài viết tham gia Hội thảo có thể đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến phương pháp luật, kinh nghiệm và kết quả thực hiện ĐMC và ĐTM ở Việt Nam, Hàn Quốc hoặc nước khác.
 Vấn đề được đặc biệt khuyến khích trong hội thảo lần thứ IV này là:
– Lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu vào ĐMC đối với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH và phát triển ngành, lĩnh vực.
– Xem xét yếu tố biến đổi khí hậu trong ĐTM đối với các dự án đầu tư.
4. Hình thức bài viết:
          – Báo cáo được viết bằng tiếng Việt có phần tóm tắt bằng tiếng Anh hoặc viết bằng tiếng Anh, có phần tóm tắt bằng tiếng Việt.
– Bài viết từ 7 đến 9 trang khổ A4 (kể cả bảng số liệu, hình vẽ, bản đồ), cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman.
3. Thời gian nộp bài:
– Gửi bản tóm tắt: chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2013.
– Gửi bản viết đầy đủ: chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2013.
Báo cáo có chất lượng đáp ứng yêu cầu sẽ được trình bày tại Hội thảo hoặc đăng tại Kỷ yếu của Hội thảo. 
4. Gửi bài: Bài viết xin gửi về các địa chỉ E-mail sau:
– Chủ tịch Hội: PGS. TS. Lê Trình (vesdec@yahoo.com)
– Tổng Thư ký: TS. Phạm Khang (khang_phamvn@yahoo.com).