UNDP hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý thiên tai

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt dự án “Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam , đặc biệt là các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu, giai đoạn 2”.

Dự án do Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) tài trợ, được thực hiện tại Hà Nội và 20 tỉnh, thành phố khác.

Thời gian kết thúc dự án dự kiến vào tháng 12 năm 2016. Tổng kinh phí dành cho dự án là 4,95 triệu USD, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại là 4,7 triệu USD.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự án hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng và theo dõi việc thực hiện chiến lược, cơ chế và nguồn lực đa ngành để hỗ trợ thực hiện các thỏa thuận đa phương và đề xuất các giải pháp hiệu quả cho giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong mục tiêu ngắn hạn đến cuối năm 2016, dự án nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão các tỉnh và các cơ quan liên quan ở các địa phương vùng dự án. Đặc biệt là tăng cường công tác ứng phó với thiên tai và ứng dụng hiệu quả các biện pháp hồi phục sớm trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Ngoài việc củng cố các khuôn khổ pháp lý, chiến lược và chính sách trong lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai, dự án hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong vùng dự án lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi đánh giá Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào công đồng, trong đó có lồng ghép vấn đề giới và sự tham gia của các nhóm dễ bị tác động bởi thiên tai, gồm cả khu vực nông thôn và thành thị.

Từ việc ứng dựng kết quả của các nghiên cứu thực tiễn về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu để hoàn thiện và triển khai chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.