Công bố chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

ThienNhien.Net – Bộ TNMT vừa tổ chức lễ công bố “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìnđến năm 2030”.

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2020 phải kiểm soát, hạn chế về cơ bản tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường; suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống; nâng cao năng lực, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Theo Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường… Những thách thức này đòi hỏi phải có sự thay đổi nhận thức về mô hình phát triển nhằm giảm thiểu những tác động lên môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

Để định hướng công tác bảo vệ môi trường trong bối cảnh và xu thế mới, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng chiến lược dựa trên chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2001 – 2010, bổ sung những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mới để thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển nền kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây sẽ là văn bản định hướng tổng thể và toàn diện về vấn đề bảo vệ môi trường để các ngành, các cấp xây dựng và thực hiện 5 năm và hàng năm về bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.