2013: Năm Quốc tế về hợp tác nguồn nước

ThienNhien.Net – Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lựa chọn năm 2013 là Năm Quốc tế về hợp tác nguồn nước. Ngày Nước thế giới 22/3/1013 sẽ có chủ đề tập trung vào các hoạt động hợp tác.

Ảnh: UN-Water
Ảnh: UN-Water

Vì vậy, Chương trình Nước của Liên hợp quốc (UN-Water) và UNESCO đã kêu gọi sự hợp tác về nguồn nước trên toàn thế giới, đặc biệt là cách tiếp cận đa ngành, trong đó kết hợp giữa các ngành khoa học tự nhiên và xã hội, giáo dục, văn hóa và truyền thống. Do tính chất nội tại và phổ biến rộng khắp của nước, Năm Quốc tế về hợp tác nguồn nước sẽ đề cập đến tất cả các khía cạnh.

Muc tiêu của Năm Quốc tế về hợp tác nguồn nước là nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng hợp tác và giải quyết những thách thức trong quản lý nước, như sự gia tăng về nhu cầu sử dụng, phân bố và các dịch vụ liên quan đến nước.

Năm 2013 sẽ đánh dấu những mốc lịch sử nội bật về các sáng kiến hợp tác thành công về bảo vệ nguồn nước, cũng như xác định các vấn đề về giáo dục, ngoại giao và quản lý nguồn nước xuyên biên giới, hợp tác tài chính giữa các quốc gia và các khuôn khổ pháp lý quốc tế, các mối liên kết với các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Năm 2013 cũng sẽ là cơ hội để thực hiện các nội dung đã đưa ra tại Hội nghị Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20, năm 2012) và hỗ trợ việc xây dựng các mục tiêu mới nhằm góp phần phát triển bền vững tài nguyên nước.

Các hoạt động toàn cầu hưởng ứng Năm Quốc tế về hợp tác nguồn nước sẽ bao gồm các sự kiện đặc trưng tại Trụ sở UNESCO ở Paris, cũng như nhiều sự kiện khác được tổ chức bởi các bên liên quan trên toàn cầu. Những sự kiện này sẽ góp phần thúc đẩy hành động ở tất cả các cấp trong các lĩnh vực liên quan bao gồm giáo dục, văn hóa, khoa học, phòng ngừa và giải quyết xung đột trong các vấn đề về nguồn nước.