Kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường

ThienNhien.Net –  Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường. Thông tư gồm có 3 chương 15 điều.

​Thông tư áp dụng đối với cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường ở Trung ương và địa phương, các trạm và trung tâm quan trắc môi trường và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quan trắc môi trường để giao nộp báo cáo, số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở Trung ương và địa phương.

Yêu cầu cơ bản đối với một chương trình quan trắc là phải phù hợp với chiến lược, chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, thực hiện đầy đủ các quy định thiết kế chương trình quan trắc môi trường, bảo đảm đáp ứng mực đích sử dụng số liệu, thời gian, tần suất, thành phần thông số quan trắc hợp lý…

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2013. Thông tư số 10/2007/TT-BTNMT ngày 22/10/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường hết hiệu lực khi Thông tư này có hiệu lực thi hành.