WB tài trợ dự án quản lý ô nhiễm KCN thuộc 2 lưu vực sông

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kết quả đàm phán dự án “Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ – Đáy” và các văn kiện pháp lý liên quan của dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Thủ tướng ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt Nhà nước ta ký các Hiệp định tài trợ và các tài liệu liên quan của dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam và các tỉnh tham gia dự án phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp hoàn tất các thủ tục pháp lý để Hiệp định tài trợ sớm có hiệu lực.

Được biết, mục tiêu của Dự án là nhằm tăng cường thiết chế quản lý, kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai và sông Nhuệ – Đáy. Đồng thời, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp thuộc 2 lưu vực sông nêu trên đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung.