18/19 cơ sở thuộc lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy xử lý xong ô nhiễm

ThienNhien.Net – Đây là thông tin được nêu ra tại báo cáo số 158/BC-UBND về đánh giá tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường sông Nhuệ – sông Đáy giai đoạn 2008-2012 và Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường sông Nhuệ- sông Đáy giai đoạn 2013-2016 và 2016-2020 trên địa bàn Hà Nội.

Bệnh viên Đống Đa, cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng duy nhất thuộc lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy chưa xử lý xong (Ảnh: An ninh thủ đô)

Báo cáo cho hay, trong 2 năm (2009-2010), Hà Nội đã triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước lưu vực, đồng thời đo đạc và cắm mốc giới lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy.

Tính đến tháng 9/2012, Hà Nội đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 582 dự án, cơ sở hoạt động trên lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy.

Cũng theo báo cáo, trong số 25cơ sở được xác định gây ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn phải xử lý triệt để thì có tới 19 cơ sở nằm trên lưu vực sông Nhuệ- sông Đáy. Tính đến thời điểm hiện tại, 18/19 cơ sở đã thực hiện xong các biện pháp xử lý triệt để theo quy định, chỉ còn Bệnh viện Đống Đa đang trong quá trình vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước thải.

Năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với các ngành có liên quan rà soát, lập danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Kết quả rà soát có 15 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, trong đó có 7/15 cơ sở là Bệnh viện. UBND TP căn cứ tiêu chí quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 8/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo và chỉ đạo xử lý triệt để trong các năm tiếp theo.