Báo cáo thực trạng công tác quản lý nương rẫy

ThienNhien.Net – Tổng cục Lâm nghiệp vừa có văn bản đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo thực trạng quản lý nương rẫy tại địa phương và đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, gửi về Cục Kiểm lâm trước ngày 15/10/2012.

Báo cáo này được xem là cơ sở tham mưu, đề xuất và hoạch định các chính sách quản lý bảo vệ rừng trên diện tích nương rẫy, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách theo Quyết định 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2011-2020.