Mời giới thiệu ứng viên tham gia hội nghị

Diễn đàn các nhà khoa học trẻ toàn cầu 2013 (GYSS@one-north) dự kiến diễn ra từ ngày  20 – 25/01/2013 tại Singapore. Thay mặt Ban tổ chức, kính mời quý vị đăng ký và giới thiệu ứng viên tham gia:

Đối tượng là những nhà khoa học trẻ đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ hoặc đang “thực tập” sau tiến sỹ. Thông tin chi tiết có trong các file kèm theo: thư ngỏgiới thiệu chungchương trình tại Singaporetiêu chí tuyển chọnđơn đề cử

Các đăng ký và giới thiệu ứng viên cầnc gửi tới địa chỉ activity@iop.vast.ac.vn    trước ngày 30/9/2012. 02 ứng viên sẽ được lựa chọn gửi cho Ban tổ chức trước ngày 05/10/2012. Sau đó, Ban tổ chức sẽ liên lạc trực tiếp với các ứng viên về các thủ tục cần thiết còn lại.