Chi trả 500 tỷ đồng phí dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Căn cứ vào văn bản đề nghị của Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF), đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, kết luận tại Biên bản họp Hội đồng quản lý VNFF và các văn bản pháp luật liên quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Kế hoạch thu, chi năm 2012 của VNFF.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Tổng số tiền thu gần 501 tỷ đồng bao gồm tiền thu từ các cơ sở sản xuất thủy điện hơn 484,4 tỷ và các cơ sở sản xuất nước sạch hơn 15 tỷ.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng giao VNFF phê duyệt kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng và chuyển tiền cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng từng tỉnh với số tiền hơn 499,4 tỷ đồng (99,5%) còn lại Quỹ trung ương giữ 0,5% tổng số tiền.

Quỹ Bảo bệ và Phát triển rừng các tỉnh có trách nhiệm chi trả tiền dịch vụ môi trường đến từng cá nhân, đồng thời báo cáo với Bộ và VNFF theo đúng quy định.

Các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ cần đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP, Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.