Hà Nội lập Ban chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo vừa ký Quyết định số 5950/QĐ-UBND, thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ban Chủ nhiệm Chương trình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm; Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện theo đúng Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

Sở Công thương là cơ quan Thường trực Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội là đơn vị tham mưu giúp việc cho Thường trực Chương trình tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch của Chương trình. Giám đốc Sở Công thương thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Chương trình.

Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố gồm 14 thành viên, do ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố  làm Chủ nhiệm.