Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở

ThienNhien.Net – Từ 1/1/2012, thành phố Hà Nội cho phép các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở.

Theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành, quy định này chỉ áp dụng đối với đất vườn, ao liền kề với đất ở trong cùng một thửa và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư, không áp dụng đối với đất nông nghiệp do UBND các xã, phường, thị trấn, các hợp tác xã, các tổ chức khác đang quản lý, sử dụng; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; quỹ đất 5%, 10% giao cho hộ gia đình, cá nhân làm kinh tế vườn.

Căn cứ quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân có ý kiến xác nhận của UBND cấp xã.