Gần 9 triệu USD bảo tồn đa dạng sinh học ở Thừa Thiên Huế

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa  Thiên Huế vừa phê duyệt dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng – giai đoạn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng kinh phí 8,836 triệu USD, trong đó vốn vay ADB 7,963 triệu USD; vốn đối ứng ngân sách 487.000 USD; đóng góp của người hưởng lợi là 410.000 USD.

Dự án được thực hiện tại 10 xã của hai huyện Nam Đông và A Lưới, bao gồm 4 hợp phần: Tăng cường năng lực thể chế và cộng đồng về quản lý hành lang đa dạng sinh học; Phục hồi hành lang đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái và quản lý bền vững nguồn tài nguyên; Hỗ trợ cải thiện sinh kế và cơ sở hạ tầng qui mô nhỏ; Quản lý dự án và hoạt động hỗ trợ.

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển các hệ sinh thái rừng bền vững và thích ứng với khí hậu ở Trung Trường Sơn, từ đó mang lại lợi ích cho đời sống địa phương và những người sử dụng ở hạ lưu; tăng cường năng lực cho các cấp địa phương trong việc qui hoạch hành lang đa dạng sinh học, xây dựng kế hoạch quản lý hành lang, và thực hiện kế hoạch; cung cấp các giải pháp tạo sinh kế và cơ sở hạ tầng qui mô nhỏ để nâng cao đời sống nhằm góp phần giảm nghèo và cải thiện đời sống cho các dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi nghèo của vùng dự án…