Thanh Hóa: Hơn 13 tỷ đồng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật

ThienNhien.Net – Được phê duyệt từ tháng 3/2011 nhưng 5 tháng sau, Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư tại khu vực kho thuốc, hóa chất bảo vệ thực vật thôn Bèo, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc mới được UBND tỉnh Thanh Hóa duyệt dự toán chi tiết và tới ngày 8/12 vừa qua, tỉnh mới duyệt kế hoạch đấu thầu dự án.

Tổng kinh phí được phê duyệt ước tính hơn 13,2 tỷ đồng, trong đó bao gồm các chi phí xử lý ô nhiễm kho thuốc, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng, và các chi phí khác.

Hiện dự án đã hoàn thành phần việc tư vấn điều tra, khảo sát lấy mẫu và phân tích môi trường, tư vấn lập dự án đầu tư, thẩm định dự án… với tổng giá trị thực hiện 545 triệu đồng.

Phần công việc lập kế hoạch đấu thầu bao gồm xử lý ô nhiễm kho thuốc, tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát thi công, quan trắc lấy mẫu phân tích phục vụ kiểm tra nghiệm thu, quan trắc giám sát môi trường sau xử lý với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng.