Việt Nam và Philippines hợp tác tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

ThienNhien.Net – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước Cộng hòa Philippines về hợp tác trong lĩnh vực tìm kiến cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.

Theo Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực tìm kiến cứu nạn trên biển, Việt Nam sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc triển khai thực hiện Thỏa thuận giữa hai Chính phủ, theo chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương. Bên cạnh đó, thiết lập đầu mối liên lạc trực tiếp của cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì tìm kiếm cứu nạn trên biển của Việt Nam với cơ quan tương ứng của Philippines. Xác định ranh giới, các khu vực, nhiệm vụ cụ thể cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn cũng như cơ quan điều phối hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển có 5 nội dung thực hiện gồm: 1- Hoàn thiện khung pháp lý về lĩnh vực, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển; 2- Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, phát hiện, thông tin để ứng  phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên biển; 3- Đào tạo, tập huấn, huấn luyện, diễn tập và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên biển; 4- Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ cho ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu; 5- Hợp tác quốc tế về ngăn ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu.

Việt Nam sẽ xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển, đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển, giám sát môi trường, phát hiện đánh giá rủi ro để ngăn ngừa, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu trên biển Việt Nam cũng như phối hợp với Philippines và các tổ chức, cá nhân liên quan trong ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu tại vùng biển hai nước, nhằm giảm thiểu thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra.