Ban hành Thông tư Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31/8/2011 quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

(Ảnh minh họa: vea.gov.vn)

Theo đó, Thông tư này quy định nội dung các bản tin cảnh báo, dự báo ấp thấp nhiệt đới, bão, lũ; trách nhiệm của các cơ quan ra bản tin; trách nhiệm cung cấp bản tin cho các cơ quan chỉ đạo phòng, chống, cơ quan thông tin đại chúng và cộng đồng; trách nhiệm của các cơ quan tiếp nhận bản tin cảnh báo, dự báo; cấp giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

Thông tư gồm 7 chương: Chương I Quy định chung; Chương II Nội dung tin áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; Chương III Phương thức cung cấp tin áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; Chương IV Trách nhiệm của các cơ quan tiếp nhận bản tin áp thấp nhiệt đới, bão, lũ và cung cấp thông tin điều tiết, vận hành hồ chứa; Chương V Trách nhiệm báo tin áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; Chương VI Cấp giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; Chương VII Tổ chức thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2011 và thay thế Thông tư số 11/2006/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, Thông tư số 10/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2006/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2006.