Phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trước 31/12

ThienNhien.Net – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020. Theo đó, việc lập và phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tại các địa phương cần được hoàn thành trước ngày 31/12/2011.

Để lập kế hoạch thực hiện quy hoạch, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần xác định lộ trình đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn gồm: danh mục dự án đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn 5 năm (2011-2015) gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất vào ngày 31/12/2011 để tổng hợp, thực hiện.

Trước mắt, các địa phương sẽ đề xuất danh mục các dự án xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn ưu tiên thực hiện trong năm 2011 và 2012 gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/9/2011 để tổng hợp, và Bộ Xây dựng sẽ làm việc với Ngân hàng phát triển Việt Nam lập kế hoạch bố trí vốn thực hiện.

Trong các dự án đề xuất cần báo cáo tóm tắt các nội dung chính về quy mô, công suất và địa điểm xây dựng phù hợp; công nghệ xử lý; nhu cầu và dự trù nguồn vốn; và phương thức triển khai thực hiện và quản lý dự án.