CSEED tuyển cán bộ tài liệu hóa mô hình can thiệp dự án

CSEED là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam trực thuộc Hội Liên hiệp các Tổ chức khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Các hoạt động của CSEED tập trung vào các hoạt động nhằm tạo cơ hội cho cộng đồng tại các vùng khó khăn có khả năng tự quản lý được quá trình phát triển của mình.

Dự án “Hỗ trợ các cộng đồng nghèo và thiệt thòi ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tự chủ trong sản xuất lương thực một cách bền vững” (dự án VC007) do CSEED phối hợp với UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thực hiện từ tháng 7 năm 2008 đến tháng 6 năm 2011. Dự án do đối tác địa phương trực tiếp thực hiện dưới với tài trợ của tổ chức Entraide et Fraternite (Bỉ) và Misereor (Đức) thông qua sự giám sát và hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức CSEED. Mục tiêu chính của dự án là tạo sự chủ động về lương thực cho 5 thôn khó khăn ở huyện Chi Lăng bằng cách khuyến khích họ tự chủ trong các mô hình sản xuất và làm kinh tế.  Một trong các mục tiêu của dự án là tài liệu hóa các bài học kinh nghiệm mới từ các  mô hình can thiệp của dự án nhằm chia sẻ thông tin với các bên liên quan và rút ra bài học kinh nghiệm cho các chương trình, dự án tương tự trong tương lai trên địa bàn dự án và các địa phương khác.

Mục tiêu của vị trí cần tuyển:

–         Nghiên cứu thực tế hoạt động của các tổ chức dựa vào cộng đồng triển khai mô hình can thiệp trên địa bàn dự án

–         Tài liệu hóa kết quả nghiên cứu các mô hình can thiệp hỗ trợ người dân trong vùng dự án đạt được sự tự chủ trong các mô hình sản xuất và làm kinh tế

Phương pháp tiến hành:

–   Có sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình nghiên cứu

–   Phỏng vấn sâu nhóm đối tượng

–   Nghiên cứu điển hình

–   Tham khảo tài liệu, văn kiện, báo cáo dự án

Yêu cầu  đối với tư vấn

–        Có chuyên môn đào tạo sau đại học về nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế, các vấn đề giới trong phát triển và các lĩnh vực liên quan

–        Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc với các dự án phát triển cộng đồng trong lĩnh vực tương tự

–        Có khả năng đánh giá, phân tích và tổng hợp thông tin chính xác

–        Có kinh nghiệm thực tiễn về tài liệu hóa mô hình trong dự án phát triển.

Đầu ra mong đợi:

–        Đề cương, công cụ nghiên cứu mô hình

–        Báo cáo kết quả nghiên cứu mô hình bằng tiếng Việt

–        Tài liệu về mô hình can thiệp tự chủ trong mô hình sản xuất và làm kinh tế bằng tiếng Việt có minh họa bằng  hình ảnh/trường hợp điển hình

Thời gian dự kiến: Tổng số ngày làm việc: 10 ngày

Địa điểm thực hiện: Huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Phí tư vấn và điều khoản thanh toán:

Mức phí tư vấn sẽ được thảo luận với tư vấn được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm, năng lực và trình độ của tư vấn.

CSEED sẽ thanh toán sau khi Tư vấn hoàn thành công việc dựa trên điều khoản tham chiếu và có báo cáo trình cho CSEED sau khi kết thúc công việc với chất lượng đạt yêu cầu của CSEED.

Địa chỉ liên hệ:

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng tiếng Anh (CV), thư quan tâm và một tài liệu tương tự tới địa chỉ sau: office@cseed.org.vnliennguyenthu@yahoo.com trước ngày 21 thangs 6 năm 2011.

Lưu ý: CSEED chỉ liên hệ với những ứng viên qua vòng loại.