Hà Nội xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – UBND Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 3265/UBND-TNMT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Ảnh minh họa: Vea.gov.vn)

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, thống kê, lập kế hoạch, phương án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, báo cáo UBND Thành phố trình Thủ tướng phê duyệt trước quý III năm 2011; hoàn thiện các cơ chế, chính sách về việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động của Quỹ Bảo vệ Môi trường Hà Nội nhằm tạo cơ chế thông thoáng giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiếp cận hiệu quả hơn với nguồn vốn này khi thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường triệt để.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp các mô hình công nghệ xử lý môi trường trong và ngoài nước và chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất triển khai thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về xử lý và bảo vệ môi trường đối với cấp ủy, chính quyền và cộng đồng dân cư, đặc biệt là chủ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Giao Công an Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ không để các cơ sở đã được chứng nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường tái vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường; tăng cường thanh, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất thuộc nhóm 17 ngành, nghề có nguy cơ gây ô nhiễm để có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời; định kỳ hàng tháng báo cáo về UBND Thành phố số liệu xử phạt hành chính về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước…

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.