Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực sông Mê Kông ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 25/02/2011, tại thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng, Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam đã chủ trì tổ chức hội thảo tham vấn quốc gia về triển khai thực hiện chiến lược phát triển lưu vực sông Mê Kông.

Đây là hội thảo khởi đầu xây dựng kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam, dựa trên bản Chiến lược Phát triển Lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước (gọi tắt là Chiến lược) được Hội đồng Uỷ hội sông Mê Công (Ủy hội) phê chuẩn trong phiên họp lần thứ bảy ngày 26/1/2011.

Chiến lược là một tuyên bố của bốn quốc gia hạ lưu sông Mê Kông về cách thức các quốc gia này sẽ chia sẻ, sử dụng, quản lý và bảo tồn tài nguyên nước và tài nguyên liên quan của lưu vực sông Mê Kông để đạt được các mục tiêu của Hiệp định Mê Công 1995.

Dựa trên việc xem xét các kịch bản phát triển dự kiến trong thời gian 50 năm, bản Chiến lược xây dựng nên một bức tranh 20 năm, cung cấp các định hướng ban đầu cho phát triển và quản lý bền vững lưu vực, sẽ được rà soát và cập nhật 5 năm một lần.
Sau khi Chiến lược ra đời, một trong những công việc quan trọng kế tiếp là xây dựng Kế hoạch Hành động Lưu vực. Kế hoạch này bao gồm một kế hoạch hành động cấp khu vực do Ban thư ký Ủy hội phối hợp với các quốc gia xây dựng và kế hoạch cấp quốc gia do Ủy ban sông Mê Kông quốc gia phối hợp với các bộ, ngành trong nước xây dựng.

Kế hoạch hành động quốc gia chính là việc cụ thể hóa và lồng ghép triển khai Chiến lược trong điều kiện cụ thể của từng nước. Nội dung của kế hoạch này sẽ gồm các hoạt động cần triển khai, phương pháp thực hiện, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các bộ ngành liên quan và địa phương, các kết quả và mốc thời gian, và kinh phí thực hiện. Theo lộ trình, Việt Nam sẽ có 5 tháng để xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia, cần hoàn thiện vào tháng 8/2011.

Tại buổi tham vấn quốc gia đầu tiên đã có mặt một số cơ quan liên quan thuộc các Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Tài nguyên Môi trường, đại diện của hai vùng trực tiếp chịu ảnh hưởng của sông Mê Kông tại Việt Nam là Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, tổ chức xã hội dân sự.

Một trong những mối quan tâm chung của các đại biểu là việc xây dựng cũng như triển khai kế hoạch hành động quốc gia cần được phổ biến rộng rãi đến các bộ, ngành và địa phương. Các ý kiến xây dựng trong hội thảo khởi động tuy phong phú nhưng còn khá tản mạn, sẽ được văn phòng Ủy ban sông Mê Kông tập hợp, hệ thống hóa và trình lên Ủy hội. Đây sẽ là tiền đề cho các cuộc tham vấn quốc gia tiếp theo, hiện chưa được công bố cụ thể về thời gian.