Chương trình tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện Chương trình Tổng điều tra, kiểm kê rừng tại 60 tỉnh, thành phố. Chương trình được thực hiện trong 5 năm (từ năm 2011 đến năm 2015) với tổng kinh phí dự kiến là 850 tỷ đồng. Năm 2011 sẽ làm thí điểm tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Lâm Đồng với kinh phí dự kiến là 30 tỷ đồng.

Mục tiêu của Chương trình nhằm đánh giá một cách toàn diện về diện tích và trữ lượng cây rừng, xây dựng cơ sở dữ liệu và lập hồ sơ quản lý rừng làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển rừng bền vững.

Được biết, ngay trong tháng 02/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục thực hiện chương trình Tết trồng cây, có văn bản chỉ đạo các biện pháp kiểm soát việc đốt rừng làm nương rẫy, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra tình hình tại cơ sở để chỉ đạo nhất quán công tác trồng rừng năm 2011.