Kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường.

Theo đó, về phí và lệ phí môi trường, Nhà nước cần cho áp dụng các loại phí và lệ phí đối với nước thải, rác thải, phí gây ô nhiễm không khí, phí gây tiếng ồn….
Phí này phải đánh vào đối tượng thụ hưởng, phí đánh vào sản phẩm trong quá trình sản xuất, sử dụng và sau khi sử dụng có thể gây ô nhiễm. Số thu được từ phí cần quy định là nguồn thu của quỹ môi trường để hỗ trợ các hoạt động cải thiện môi trường.

Về thuế, đề nghị áp dụng chính sách miễn giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp trong một số năm nhất định cho các dự án đầu tư cải thiện môi trường sản xuất ở doanh nghiệp sau khi dự án hoàn thành giai đoạn đầu tư đi vào hoạt động.

Đó là dự án đầu tư vào công nghệ sản xuất sạch hơn, vào thiết bị ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường. Khoảng thời gian áp dụng cần đủ dài để cơ sở doanh nghiệp có đủ điều kiện thu hồi vốn đầu tư và khuyến khích đầu tư mạnh hơn nữa vào bảo vệ môi trường, đồng thời miễn giảm thuế đối với phần lợi nhuận hay chi phí mà các doanh nghiệp dành để đào tạo cán bộ khoa học công nghệ, cán bộ chịu trách nhiệm đối với sản xuất sạch và bảo vệ môi trường.

Hơn nữa, Nhà nước cần có thêm chính sách hỗ trợ vốn thông qua quỹ môi trường.