Ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 – 2015

ThienNhien.Net – Kế hoạch Ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 – 2015 (gọi tắt là Kế hoạch hành động) đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phạm Khôi Nguyên ký ban hành ngày 20/12/2010, nhằm xác lập các cơ sở khoa học (kịch bản, mô hình, cơ sở dữ liệu…) làm định hướng để các Bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động ứng phó.

Bản kế hoạch được coi như một tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn quốc và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu của ngành tài nguyên và môi trường.

Đặc biệt, kế hoạch hành động 2011-2015 sẽ đánh giá được mức độ tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên phạm vi cả nước đối với các lĩnh vực: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo; đề xuất được các giải pháp khả thi, hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cụ thể, đối với lĩnh vực đất đai, ưu tiên đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là nước biển dâng đến sự biến động diện tích và cơ cấu sử dụng đất trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong lĩnh vực tài nguyên nước, tập trung điều tra, đánh giá tài nguyên nước và xây dựng mô hình tổng hợp tài nguyên nước Việt Nam trong điều kiện BĐKH và nước biển dâng.

Đối với các khu vực biển, đảo, đánh giá tác động của BĐKH và nước biển dâng đến tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của các vùng biển, đảo, quần đảo, bãi đá ngầm…

Trong lĩnh vực môi trường, tập trung đánh giá tác động với các hiện tượng đa dạng sinh học, hệ sinh thái, mức độ phát thải khí mêtan và khí nhà kính từ các bãi chôn lấp rác thải.

Trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, tăng cường mạng lưới quan trắc, công nghệ dự báo phục vụ phòng tránh thiên tại hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững kinh tế – xã hội trong điều kiện BĐKH…

Riêng lĩnh vực địa chất khoáng sản, tập trung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến tiềm năng khai thác các loại tài nguyên khoáng sản đã xác định được trữ lượng và các di sản địa chất ven biển Việt Nam.