Bổ sung quy định về quản lý chất thải rắn ở Hà Nội

ThienNhien.Net – Ngày 17/12, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND, sửa đổi, bổ sung Điều 13, Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm Quy định về quản lý chất thải rắn thông thường được thực hiện theo Điều 46, Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ. Những hành vi gây cản trở, làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý chất thải rắn thông thường, tuỳ theo mức độ, tính chất vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác trong Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội không được sửa đổi vẫn có hiệu lực thi hành.