Chính sách thuế đối với Quỹ phát triển đất

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 151/2010/TT-BTC hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất.


Trước đó, theo Quyết định 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ phát triển đất được thành lập từ việc hàng năm, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được trích 30%-50% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, thành phố (sau khi trừ các khoản chi để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác).

Quỹ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ như ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; ứng vốn cho ngân sách Nhà nước để chi hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất…

Quy định cụ thể từng loại thuế

Hướng dẫn cụ thể chính sách thuế đối với Quỹ này, tại Thông tư 151/2010/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định, chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) từ hoạt động thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP và khoản 1 Điều 11 Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất như: ứng vốn để thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp… không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Các hoạt động trên cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Thông tư cũng nêu rõ, thu nhập từ các hoạt động khác ngoài các hoạt động nêu trên thì thực hiện nộp thuế TNDN theo thuế suất 25% và nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Các loại thuế môn bài, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, các loại thuế gián thu và các khoản nộp ngân sách Nhà nước khác (nếu có), Quỹ phát triển đất thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.