Hồ thủy lợi, thủy điện phải xây quy trình vận hành liên hồ chứa

ThienNhien.Net – Theo quyết định 1879QĐ-TTG ngày 13/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ, có 61 hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực 11 sông phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.


Bao gồm, lưu vực sông Trà Khúc có 2 hồ; lưu vực sông Kôn – Hà Thanh: 3 hồ; các lưu vực sông Cả, sông Hương: 4 hồ/lưu vực; các lưu vực sông Mã, sông Ba, sông Sê San: 5 hồ/lưu vực; các lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Srêpok: 6 hồ/lưu vực; lưu vực sông Hồng: 8 hồ và lưu vực sông Đồng Nai: 13 hồ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng các quy trình vận hành liên hồ chứa thuộc các lưu vực sông nêu trên, trình duyệt theo quy định.

Đối với quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2 trong mùa lũ, Thủ tướng yêu cầu từ ngày 01/09-15/12 hàng năm, 3 hồ trên phải vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên sau: 1- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2, không để mực nước hồ vượt cao trình mực nước dâng gia cường với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm; 2- Góp phần giảm lũ cho hạ du; 3- Đảm bảo hiệu quả phát điện.

Cao trình mực nước đón lũ của các hồ: A Vương là 376m, Đắc Mi 4 là 255m và Sông Tranh 2 là 172m.

Trong quá trình vận hành, căn cứ vào lưu lượng đến hồ và mực nước hồ thực đo hiện tại, nếu dự báo trong 6 đến 12 giờ tới lũ về 3 hồ này đạt đỉnh thì phải vận hành các hồ giảm đỉnh lũ. Khi mực nước hồ đã đạt đến mực nước dâng bình thường, thì vận hành hồ bảo đảm lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ.

Còn khi mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường mà lũ đến hồ vẫn tiếp tục tăng, có ảnh hưởng đến an toàn của công trình, thì cần thực hiện chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình theo quy trình.