Hà Nội hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải nông thôn

ThienNhien.Net – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trịnh Duy Hùng vừa ký quyết định số 50/2010/QĐ-UBND, ban hành cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện, thành phố Hà Nội.


Theo đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải hợp vệ sinh (ngoài phí vệ sinh môi trường thu của các hộ gia đình theo quy định) và kinh phí mua các phương tiện, trang thiết bị an toàn lao động cho các đơn vị thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác thải từ các hộ gia đình đến điểm tập kết rác của xã.

Ngoài ra, các dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo điểm xử lý chôn lấp rác thải hợp vệ sinh tập trung của huyện (ô, bãi xử lý chôn lấp rác thải hợp vệ sinh) kèm theo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ (theo quy định về phân cấp quản lý kinh tế – xã hội thì thuộc nhiệm vụ chi của huyện) cũng sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% để đầu tư. Đồng thời, ngân sách thành phố cũng hỗ trợ 200 triệu đồng/xã để xây dựng các điểm tập kết rác thải tập trung của xã.

Do đó, để thực hiện nhiệm vụ này, UBND thành phố đã giao UBND các huyện làm chủ đầu tư xây dựng các điểm xử lý rác thải tập trung của huyện, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ đạo các xã xây dựng một số điểm tập kết rác thải tập trung của xã; thành lập các hợp tác xã, chỉ đạo thành lập mỗi thôn có ít nhất 01 tổ thu gom để thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác thải từ các hộ gia đình đến điểm tập kết rác tập trung của xã.

Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu còn để tình trạng tuỳ tiện vứt rác thải sinh hoạt ra nơi công cộng.