5 triệu đồng cấp giấy phép khai thác khoáng sản tận thu

ThienNhien.Net – Đó là một trong những nội dung được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 191/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Lệ phí cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối khoảng 1 triệu đồng – 15 triệu đồng. Ảnh: internet.

Theo Thông tư, mức thu phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản là 10 triệu đồng nếu tổng chi phí thăm dò khoáng sản thực tế (không bao gồm thuế GTGT) đến 1 tỷ đồng; 10 triệu đồng + 0,5% tổng chi phí trên 1 tỷ đồng nếu tổng chi phí trên 1 tỷ đồng đến đến 10 tỷ đồng; 55 triệu đồng + 0,3% tổng chi phí trên 10 tỷ đồng nếu tổng chi phí trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng; 85 triệu đồng + 0,2% tổng chi phí trên 20 tỷ đồng nếu tổng chi phí 20 tỷ đồng.

Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đối với hoạt động thăm dò dao động từ 4 triệu đồng/1 giấy phép đến 15 triệu đồng/1 giấy phép tùy theo diện tích thăm dò.

Trong khi đó, lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đối với hoạt động khai thác được phân chia theo nhóm với mức thu khoảng 1 triệu đồng – 15 triệu đồng cho nhóm cát, sỏi lòng suối; 15 triệu đồng – 30 triệu đồng cho nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; 40 triệu đồng cho nhóm khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng; 40 triệu đồng – 50 triệu đồng cho nhóm khoáng sản lộ thiên trừ các loại khoáng sản đã quy định cụ thể mức thu; 60 triệu đồng cho nhóm khoáng sản trong hầm lò; 80 triệu đồng cho nhóm khoáng sản quý hiếm; 100 triệu đồng cho nhóm khoáng sản đặc biệt và độc hại.

Nếu khai thác tận thu, mức lệ phí cấp giấy phép là 5 triệu đồng/1 giấy phép.

Thông tư cũng quy định: Tổ chức thu phí được để lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 10% vào ngân sách nhà nước. Tiền phí được để lại được quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan Nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017 và thay thế Thông tư số 129/2011/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản; Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản.