Đề án tôm – lúa cho năng suất cao

ThienNhien.Net – Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả trong sản xuất tôm – lúa tại tỉnh Cà Mau, nhiều mô hình đã cho năng suất tăng gần 1,5 lần so với trước khi thực hiện đề án, với tổng diện tích gần 1.800 ha.


Từ năm 2009, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai hàng trăm mô hình nuôi tôm công nghiệp, nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp sản xuất lúa và hiện nay các mô hình đều đang phát triển tốt.

Bước đầu, thu hoạch 3 điểm nuôi tôm công nghiệp 105 ha, năng suất bình quân đạt trên 7 tấn/ha/vụ; 8 ha nuôi tôm quảng canh cải tiến năng suất cao, thu hoạch đạt trên 600 kg/ha/vụ. Mô hình sản xuất lúa cấp xác nhận 715 ha, lúa đang chuẩn bị thu hoạch, năng suất ước đạt khoảng 5 tấn/ha, tăng 1,1 tấn/ha so với trước khi thực hiện đề án.

Có được kết quả trên là nhờ công tác khuyến nông, khuyến ngư được tiến hành thường xuyên và chất lượng từ các lớp tập huấn này cũng được nâng dần. Nông dân ngày càng tiếp thu và áp dụng có hiệu quả kỹ thuật tăng năng suất lúa – tôm.

Được biết, tổng vốn đầu tư thực hiện Đề án nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất tôm – lúa giai đoạn 2009 – 2012 là 81 tỷ đồng, sẽ chi cho việc tổ chức sản xuất; đầu tư cải thiện môi trường; tập huấn và trang bị các dụng cụ, thiết bị nhằm nâng cao năng lực chuyên môn; vốn chuyển giao khoa học kỹ thuật; vốn hỗ trợ lúa giống cho nông dân nhân giống cộng đồng.