Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Thực hiện Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, ngày 03/08 vừa qua, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.


Trọng tâm của Kế hoạch này là phối hợp triển khai đồng bộ các Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2025 và các chương trình khác có liên quan, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ phát thải ít các bon, tận dụng cơ hội xanh hóa nền công nghiệp, hướng tới phát triển kinh tế “các bon thấp”, đề xuất các biện pháp đảm bảo an ninh năng lượng theo định hướng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương được chia làm 3 giai đoạn: khởi động, triển khai và phát triển; với các nhiệm vụ quan trọng như: tuyên truyền phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và mức nước biển dâng đến các lĩnh vực của ngành công thương; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu; triển khai thực hiện một số dự án thí điểm ứng phó với biến đổi khí hậu theo hướng cải tiến, áp dụng các công nghệ mới, thân thiện với khí hậu, sử dụng hiệu quả tiết kiệm các nguồn tài nguyên bao gồm: năng lượng, nguyên vật liệu.