Nho Quan đẩy mạnh phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Nhờ chuyển dịch thành công cơ cấu sản xuất nông – lâm – nghiệp và tập trung khai thác các thế mạnh về sản xuất, huyện miền núi Nho Quan, Ninh Bình đã từng bước cải thiện đời sống nhân dân, giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu và phát triển ổn định.


Nho Quan đã khảo sát phân vùng trồng cây và vật nuôi thích hợp đặc trưng của địa hình. Tại địa bàn vùng cao, cụ thể là một số xã khó khăn như Kỳ Phú, Thạch Bình, Cúc Phương…, huyện đã chuyển đổi một phần rừng phòng hộ không xung yếu sang rừng sản xuất, tạo điều kiện về vốn và cơ sở vật chất, giúp bà con vừa trồng rừng, vừa chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chủ trương này không chỉ giúp tăng thêm thu nhập cho người dân mà còn giúp họ nâng cao trách nhiệm với việc trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác sản phẩm từ rừng. 

Đối với những xã vùng bán sơn địa như Phú Long,  Văn Phương, Yên Quang…, nông dân cũng đang hình thành một số mô hình trang trại trồng hoa màu và chăn nuôi gia súc, có trang trại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Còn tại nhiều vùng chiêm trũng như Gia Tường, Gia Thủy, Đức Long…, huyện chọn cách làm mới là chuyển đổi phương thức sản xuất theo công thức vừa trồng lúa kết hợp nuôi cá, đồng thời đưa giống lúa cao sản vào đồng ruộng. Định hướng này giúp Nho Quan đạt sản lượng lương thực gần 80 nghìn tấn/năm, trong đó thóc đạt gần 70 nghìn tấn, đưa huyện từ chỗ thiếu lương thực nay có thóc hàng hóa.