Ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp

ThienNhien.Net – Đẩy mạnh ứng dụng bức xạ góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững; có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm trước mắt cũng như lâu dài là mục tiêu của Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020 đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân ký ngày 02/06/2010.


Phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp bao gồm các lĩnh vực: chọn tạo giống cây trồng, vi sinh vật; bảo vệ thực vật; nông hóa thổ nhưỡng; chăn nuôi thú y; nuôi trồng thủy sản; bảo quản và chế biến.

Ít nhất 70% hàng nông sản xuất khẩu được xử lý bằng kỹ thuật chiếu xạ

Theo quy hoạch, mục tiêu sẽ tạo ra và đưa vào sản xuất 3-4 giống đột biến cho mỗi loại cây trồng nông nghiệp hàng năm; 1-2 giống đột biến đối với cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm và cây lâm nghiệp; 3-4 chủng vi sinh vật mới cho mỗi loại, đưa tỷ lệ các giống đột biến chiếm ít nhất 40% tổng số cây trồng và vi sinh vật mới.

Đến năm 2015 xử lý ít nhất 35% và đến năm 2020 xử lý ít nhất 70% hàng nông sản xuất khẩu bằng kỹ thuật chiếu xạ.

Đồng thời, trong 10 năm tới, sẽ xây dựng 2 trung tâm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong chọn tạo giống cây trồng; xây dựng được 10 phòng thí nghiệm ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ nghiên cứu; xây 2-3 nhà máy sản xuất côn trùng tiệt sinh;…

Đào tạo 150-200 kỹ thuật viên ứng dụng bức xạ mỗi năm

Trong giai đoạn 2010 – 2020, kế hoạch sẽ đào tạo ở nước ngoài 150-200 thạc sĩ, tiến sỹ; đào tạo ngắn hạn 200-250 cán bộ quản lý kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp.

Mỗi năm, đào tạo trong nước 150-200 kỹ thuật viên về kỹ thuật ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp và đảm bảo an toàn trong bức xạ tại Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam và một số tổ chức khoa học công nghệ chuyên ngành khác.

Bên cạnh đó là việc mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực về ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp, đặc biệt là đối với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức, cá nhân nước ngoài có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến thông qua nghị định thư và dự án hợp tác quốc tế.