Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai

ThienNhien.Net – UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1491/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng là cơ quan chủ trì.


Mục tiêu của Đề án là nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền các cấp trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo đến năm 2020 có 100% cán bộ được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Theo đó, các phường, xã ở những khu vực thường xuyên có nguy cơ cao xảy ra thiên tai sẽ phải xây dựng kế hoạch phòng tránh thiên tai, có hệ thống thông tin liên lạc và xây dựng lực lượng nòng cốt có chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; đồng thời, xây dựng lực lượng tình nguyện viên để hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Bên cạnh đó, Đề án cũng sẽ đưa kiến thức phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai lồng ghép vào các môn học để giảng dạy ở các trường học phổ thông.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch đến năm 2020 ước tính 84 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, các tổ chức, cá nhân và nguồn vốn đối ứng của ngân sách thành phố Đà Nẵng.